Křížová cesta v Římově

Na kole
Pěšky
Pro rodiny s dětmi
Za historickými a technickými památkami
Kaple na křížové cestě

Poutní místo Římov je naprosto specifickou památkou svého druhu v naší zemi. Není zasvěceno jen jednomu světci nebo jedinému tajemství, ale jeho obsah je trojitý.

Zahrnuje přípravu spásy, vyjádřenou osobou Panny Marie, zadostiučinění, které podal Ježíš nebeskému Otci na kříži a nakonec vytvoření církve symbolizované loretánskou kaplí, křížovou cestou a kostelem svatého Ducha. Jedním z nejtypičtějších prvků této ojedinělé památky je zcela realisticky vyjádřená skutečnost. Pokud má být znázorněna brána, byla vystavěna brána, pokud se jedná o palác, byla vystavena velká kaple, do které se dá i vstoupit.
Křížová cesta má celkem 25 zastavení, tedy kapliček. Jejich rozmístění v pětikolimetrovém okruhu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě. Jednotlivá zastavení mají tato jména: Loučení, Poslední večeře, Stádní brána, Zastavení U pusté vsi, Zastavení U smutné duše, Zastavení na hoře Olivetské, Kaplička U Jidáše, Osmé zastavení křížové cesty, Zastavení U chromého žida, Zastavení U Cedronu, Zastavení Vodní brána, Kaplička jedenáctého zastavení, Kaplička U Anáše, Zastavení U Kaifáše, Kaplička Malý Pilát, Zastavení U Herodesa, Kaple Velký Pilát, Kaplička sedmnáctého zastavení, Devatenácté zastavení křížové cesty, Kaplička se sv. Veronikou, Popravní brána, Zastavení U Šimona, Kalvárie, Předposlední zastavení se sochou Piety, Boží hrob.

https://www.rimov.cz/obec/pamatky/krizova-cesta/

Start

Prvým zastavením Křížové cesty je "Loučení". Jedná se o rozměrnou osmibokou kapli z let 1687-1688, kterou zastřešuje kupole s lucernou. Její vnitřní stěnu zdobí freskový obraz Ježíše Krista loučícího se se svou matkou, Pannou Marií.

Cíl

Cestou dolů ze svahu sejdeme téměř k řece, kde stojí poslední pětadvacáté zastavení řimovských pašijí. Jedna se o "Boží hrob", jehož přední část tvoří obdélná klenutá předsíň, ze které vede nízký otvor k samotnému Božímu hrobu v zadní, okrouhlé části kaple. Uvnitř leží dřevěná socha Kristova těla, nejstarší plastika křížové cesty, datovaná 1658. Po obou stranách kaple "Božího hrobu" se tyčí dva kamenné sloupy, na nichž jsou připevněny vykrajované plechy s namalovanými nástroji Kristova umučení.

Délka trasy
5 km
Pozvi ostatní
Share
Pozvi ostatní
Share