Úvodní přípravy

Přípravy destinačního spolku byly zahájeny na začátku roku 2015, kdy se z iniciativy podnikatelů, zejména pana Jaroslava Michala z Černého Údolí, Radka Kocandy ze spolku Hrady na Malši a Jaroslava Zemana z Dolního Dvořiště, sešla skupina lidí na prvním jednání ve Velešíně, kterého se zúčastnili také zástupci měst a obcí z celé oblasti i lidé z místních infocenter. Všichni se shodli, že by měla vzniknout destinační společnost, která by měla za cíl propagovat území Novohradska a Doudlebska. Ještě předtím se uvažovalo pouze o založení spolku na podporu oblasti Pomalší, ale postupně se toto území rozšířilo. Na projektu spolupracovaly také Místní akční skupiny (MAS) Pomalší a Sdružení Růže, které jsou koordinátory finančních prostředků plynoucí do oblasti z veřejných rozpočtů. Již na druhém jednání, které proběhlo v Černém Údolí v Hotelu U Pralesa, se již začalo prakticky plánovat. Všechny takové projekty jsou spojeny s určitými toky peněz, a proto bylo potřeba naplánovat financování spolku. V první polovině roku tak byl předložen základní rozpočet, který sice všechny „vyděsil“, ale na druhou stranu ukázal, jak budou provoz spolku a jeho úkoly náročné.

Podpora rozvoje destinačních spolků ze strany JCCR

V polovině roku 2015 přišlo nové vedení Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) s převratnou koncepcí. Ta počítá s tím, že budou z veřejných prostředků podporovány destinační společnosti v celých Jižních Čechách. Od září loňského roku se už přípravný výbor spolku Novohradsko-Doudlebsko začal velmi reálně bavit o zahájení činnosti. Do konce roku proběhly základní administrativní kroky s reálnou vidinou podpory od JCCR. Spolek se řídil přesnou metodikou JCCR, která stanovila, jak by měly tyto subjekty fungovat. Do konce roku 2015 byly všechny úvodní kroky hotové, včetně volby vedení, revizní komise a dalších orgánů. Součástí podpory z JCCR je také obsazení funkce tzv. produktového manažera, který je koordinátorem projektu s přímým kontaktem do JCCR.

Praktický vznik spolku Novohradsko-Doudlebsko

Zapsaný spolek Novohradsko-Doudlebsko oficiálně funguje od 5. ledna 2016.
Úkolem spolku je propagace oblasti, spolek může být dodavatelem služeb, z čehož mohou plynout i jeho příjmy, a zároveň je oficiálním a jediným subjektem, který je přímo podporován Jihočeským krajem. Dotace od Jihočeského kraje má v první fázi funkci podpůrnou z hlediska vzniku, další prostředky na provoz by si již měl spolek zajistit z velké většiny sám. Jihočeský kraj by měl projekty rozvoje turistického ruchu dále podporovat. Významnou roli by měly hrát také samotné obce i podnikatelé, kteří jsou členy spolku.

Obecně jsou podporovány všechny oblasti Jihočeského kraje

V koncepci JCCR je plánováno celkem 11 podobných destinačních spolků. Tím by nemělo být na mapě žádné „nevykryté“ místo. Jednou z podmínek například je, že počet zasažených obcí a měst je minimálně dvacet. Všechny podporované destinační oblasti musí splnit metodické parametry, což jim zajistí certifikaci od JCCR. Pouze takto certifikované spolky mají nárok na podporu provozu od JCCR a zároveň na produktového manažera, jehož činnost je rovněž financována z prostředků centrály. Spolek Novohradsko-Doudlebsko je jedna z prvních takových společností.

Jak lze územně definovat Novohradsko-Doudlebsko

Oblast Novohradska je vlastně „krajinou trojí tváře“. Jedná o území, které bylo spojeno ve Sdružení Růže a patří sem Borovansko, Trhosvinensko a Novohradsko. Když si představíme tuto oblast na mapě, tak začíná na severu Ledenicemi, směrem k hranicím s Rakouskem, kolem hranice CHKO Třeboňsko až po Nové Hrady. Na západní straně se pak jedná o pás, nazývaný Pomalší, ohraničený obcemi Svatý Jan nad Malší či Strážkovice až po největší město v oblasti Kaplici a Dolní Dvořiště na jižní hranici s Rakouskem. Oblast Doudlebska, například s obcemi Římov či Velešín, pak celou destinační oblast doplňuje ze západní strany. Zjednodušeně by se dalo vysvětlit, že Novohradsko-Doudlebsko je oblastí od Novohradských hor na východní straně po řeku Malši na straně západní.

Jaké jsou cíle destinačního spolku

Jedním z cílů je společný citlivý marketingový postup při propagaci oblasti s tím, že se všechny subjekty pokoušejí nabídnout návštěvníkům takovou škálu možností pro vyžití, že se v oblasti zdrží déle, než doposud. Proto je třeba zmapovat všechny možnosti a postupovat koordinovaně. Kapacita přírody je omezena a cílem rozhodně není, masově vytížit tuto oblast turisty. To by mělo za následek devastaci místních přírodních krás. Alespoň v prvních fázi by v oblasti měly plně využívat současné kapacity, později by se mohlo pomýšlet na další rozvoj dle poptávky návštěvníků. V podstatě se dá říct, že se jedná o tzv. měkkou turistiku.

Dalším cílem je obnovit zapomenuté příběhy, které jsou spojeny s místní krajinou. Příběhy lze objevovat, ale předtím je třeba tyto jednotlivé příběhy atraktivně interpretovat. Novohradské hory skrývají zaniklé vesnice či skryté přírodní úkazy. Mnoho návštěvníků přijíždí do této oblasti proto, aby objevovali místní kraj. Naším společným cílem je jim nabídnout jakýsi možný plán jejich cesty, nebo alespoň přehlednou nabídku, podle které si plán sami připraví.

Specifickým cílem spolku je oživit neziskové projekty a produkty, které v oblasti fungovaly třeba před několika lety, ale zanikly pro ukončení dotačních programů, na které byly navázány. Ve spolupráci s jejich tvůrci by destinační spolek měl zájem o jejich využití. Nebude vznikat nic nového, ale obnoví se myšlenka, třeba již delší dobu zapomenutá, která již do oblasti před nějakou dobou patřila. Příkladem mohou být třeba tři naučné cyklookruhy z oblasti Novohradska, které byly udržovány na přelomu tisíciletí. Stezky tehdy propojovaly navíc oblast Vitorazska a Slepičích hor. Dodnes existují panely s informacemi a příběhy z historie i funkční orientační značení. Dnes ale, díky tomu, že projekt není trvale udržován, existují nedokonalosti a proluky, které by bylo potřeba doplnit. Úkolem je proto nejprve provést audit tras. Je nutné připomenout, že se nejedná pouze o tento konkrétní případ, v oblasti fungují i další stezky, které zanikly například kvůli povodním v roce 2002. Po zmapování stavu se pak mohou podniknout potřebné kroky pro obnovu.

Dalším projektem, který už se nyní částečně obnovuje, je Putování po vrcholech. Na tři kopce se umístily orientační sloupy se zavrtanou pečetí. Úkolem bylo zdolat tyto tři vrcholy a získat otisk pečeti. Na příslušném místě pak takový pokořitel získal odměnu, například pamětní minci.

Výzvou pro spolek jsou také projekty přeshraniční spolupráce směrem do Rakouska. I taková spolupráce již existovala, například pro značení hypotras, včetně přepřažných stanic. Také tento projekt skončil a nenašel svého dlouhodobého správce.

Dalším cílem jsou klasické produkty spojené s krajem. Tyto mohou být pro návštěvníky zcela neviditelné, a přestože mohou zajímat pouze minoritu pro rozvoj destinace, mají smysl.

Cestovní ruch může fungovat pouze díky spolupráci všech zúčastněných subjektů. Tak lze zajistit udržitelnost všech projektů.

Postavení spolku a jeho vedení

Destinační spolek Novohradsko-Doudlebsko má zejména koordinační roli, která není nadřazena ani podřazena žádným jiným seskupením, působícím v oblasti. Jeho role je nezávislá.

Koordinační role spočívá v tom, že na základě praktických poznatků a zkušeností dochází k přenosu fungujících modelů z oblasti do oblasti. To je právě úkol pro spolek a jeho manažera, který se zabývá děním v celé oblasti a na základě poptávky členů navrhuje možná řešení. Další návazností je napojení projektů na vhodné dotační tituly.

Připravili Michal Jarolímek a Jan Bohdal

© Copyright 2016 Novohradsko-Doudlebsko, z.s.